DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všeobecné dodacie a platobné podmienky vzorkovníkov RAL

I. Ceny:

I.1. Všetky ceny sú fakturované podľa nášho platného cenníka. V prípade, že zákazník na Slovensku je platcom DPH, sú vzorkovníky RAL fakturované bez DPH. Pokiaľ zákazník nie je platcom DPH, je k celkovej cene dodávky pripočítavaná DPH. Všetky ceny sú uvádzané v parite nášho skladu v Herinku pri Prahe – ceny nezahŕňajú dopravné a balné. Tieto náklady budú na faktúre uvedené zvlášť.

 II.Dodacie a platobné podmienky

II.1. Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

II.2. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

II.3. Vzorkovníky RAL sú dodávané po zaplatení pro-forma faktúry na účet v EUR na Slovensku alebo zasielané na dobierku. Zákazníkovi, ktorý označí v objednávke platbu dopredu, je prostredníctvom elektronickej pošty zasielaná pro-forma faktúra. Vzorkovníky RAL K1, K5, K7, D2, E2, E3 a E4 sú expedované spolu s daňovým dokladom ihneď po obdržaní platby / objednávky na dobierku. Ostatné vzorkovníky RAL do 30 dní od objednávky. Zákazníkovi, ktorý označí na objednávke dodávku na dobierku nie je posielaná pro-forma faktúra, ale sú mu expedované vzorkovníky s priloženým daňovým dokladom.  V prípade, že si zákazník objednáva jednotlivé štítky/karty a niektoré z týchto štítkov/kariet nie sú skladom, môže zákazník obdržať nekompletnú dodávku s tým, že nedodané štítky/karty mu nie sú faktúrované. Dodávateľ vedie evidenciu objednaných a nedodaných štítkov/kariet a po ich dotlačení informuje zákazníka o možnosti karty/štítky doobjednať. Prípadná doobjednávka sa považuje za novú obejdnávku.

II.4. V prípade, že zákazník objedná celú sadu štítkov, môže nastať situácia, že niektoré štítky nie sú v dodávke obsiahnuté. V tom prípade je mu buď fakturovaná len cena za skutočne dodané štítky, alebo je mu fakturovaná plná cena a na chýbajúce štítky obdrží vouchery. Dodávateľ vedie evidenciu objednaných a nedodaných štítkov/kariet a po ich dotlačení zaistí ich dodanie odberateľovi za rovnakú cenu ako v dobe objednávky alebo bezplatne v prípade poskytnutia voucherov.

III. Reklamácia/Vrátenie tovaru

III.1. Predávajúci je opravnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti  okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

III.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adresu txcolor@txcolor.cz  spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

III.3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu TX COLOR s.r.o., Do Višňovky 10, 251 70 Herink, ČR. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

III.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcenu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške.

III.5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť  kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom doručený.

III.6. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

III.7. Pokiaľ zákazník vzorkovnicu z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, vzorkovníky budú dopravcom/doručiteľom vrátené dodávateľovi a zákazník bude požadovať ich nové dodanie, budú mu vyúčtované poplatky za dopravné a balné 2x.

III.8. Body III.1. – III.7. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nesplňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa.

IV.Reklamácia vernosti odtieňov a počtu farebných polí

IV.1. Vernosť odtieňov je garantovaná len u certifikovaných štítkov/kariet v jednotlivých výrobkových radách.

IV.2.Ostatné vzorkovníky RAL majú len orientačný charakter a môže preto dochádzať k drobným odtieňovým odchýlkam medzi rôznymi šaržami. Tieto odchýlky nemôžu byť predmetom reklamácie.

V.Osobné údaje a ich ochrana

V.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátané PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

V.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako “kupujúci” alebo “dotknutá osoba”) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho a potvrdenie objednávky.

V.3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode V.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

VI. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.