FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Aká je akceptovateľná tolerancia od štandardu RAL?

Tieto otázky sú takmer vždy spojené s riešením reklamácií a čím je pýtajúcí sa menej skúsený, tým viac je rozčarovaný, keď sa dozvie, že RAL nestanovuje žiadnu hodnotu odchýlky od normy.

Veľkí užívatelia farieb disponujú špecializovanými pracovníkmi a technickým vybavením, ktoré im umožňuje kontrolovať farebný odtieň a zaručiť, že nimi stanovené požiadavky na vernosť odtieňa sú splnené. Títo užívatelia  stanovujú obvykle prípustné tolerančné limity pre ich výrobu dopredu, s ohľadom na konkrétne podmienky a v kontraktoch s dodávateľmi náterových hmôt sú problémy tolerancie schopní ošetriť. Z týchto dôvodov bývajú otázky na možné tolerancie farebných odtieňov zo strany veľkých užívateľov ojedinelé.

Znevýhodnení sú malí a strední zákazníci, ktorí nielenže nemajú potrebné zariadenie na meranie farieb, ale chýbajú im aj znalosti kolorimetrie. Pokiaľ je jedným typom náteru natieraný celý výrobok alebo konštrukcia, problémy s odchýlkami od farebného štandardu bývajú minimálne. Problém nastáva pokiaľ je produkt použitý pre kompletizáciu s dodávkami tretích strán, čo je obvyklý prípad u firiem malej a strednej veľkosti. V tomto prípade je predpokladané, alebo dokonca vyžadované v kontrakte, že natreté povrchy sú, čo sa týka farebného odtieňa, identické s dodávkami iných subdodávateľov. Ako ukazuje prax, tento postup často vedie k reklamáciám a následným požiadavkám na zjednotenie farebných odtieňov, zníženie ceny atď.

Tieto problémy sa často vyskytujú u výrobcov komponentov oceľových konštrukcií, bez ohľadu či sami robia nátery v malom merítku, alebo kupujú kompletizačné produkty ošetrené nátermi od tretích dodávateľov. Kompletizačné produkty ako dvere, okná a ďalšie najrôznejšie stavebné prvky, aj napriek tomu, že sú deklarované v identickom odtieni RAL, sa môžu viditeľne líšiť od ostatných konštrukcií.

Dôvodov pre tieto odchýlky je celá rada, aj keď pominieme najčastejšiu príčinu, ktorou je dodávka náterových hmôt od rôznych dodávateľov. Farebná odchýlka môže byť spôsobená rôznou štruktúrou povrchu (použitým materiálom), rôznymi aplikačnými technikami – aplikácia striekaním, štetcom alebo práškovým nanášaním, rôznou farbou podkladového materiálu, atď.

V každom prípade je vhodné pokúsiť sa už pri príprave zákazky vylúčiť spory o farebnú vernosť založených len na osobnom emocionálnom vnímaní farby. Prípadné spory by mali byť riešené podľa overených postupov napr. obdobné postupy ako v norme DIN 6175. Aj firmy malej veľkosti by preto mali mať zaistené meranie vernosti farieb či už vlastným prístrojovým vybavením, alebo formou zákazky u špecializovaného pracoviska.

Problém sa nedá jednoducho vyriešiť vymedzením odchýlky od určitej strednej hodnoty príslušného odtieňa RAL. Hlavným dôvodom prečo sa nedá aplikovať tento postup je to, že pri výrobe náterových hmôt používajú rôzni výrobcovia rôzne odchýlky od ideálnych hodnôt a niekedy môžu byť tieto tolerancie “veľmi široké”. Stanovenie akceptovateľných odchýlok sa preto môže stať veľkou výzvou pre zainteresované osoby.

V súčasnej dobe je preto stále najpoužívanejší a najspoľahlivejší postup ako sa vyhnúť reklamáciám a meraniu odchýlok vyhotovenie vzoriek náteru, ktoré sú obojstranne podpísané a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.

Je to ešte odtieň RAL alebo už nie je?

Výrobcovia náterových hmôt používajú ako referenčný štandard štítky z Registrov 840 HR a 841 GL ako pre formuláciu odtieňov, tak pre kontrolu počas výroby.

Problémy môžu vznikať pri kompletizácii častí od rôznych dodávateľov v jednom výrobku. V tomto prípade aj najmenšie odchýlky vo farebnom odtieni môžu byť viditeľné. V týchto prípadoch RAL dostáva nasledujúce otázky.

  • Ktorý odtieň RAL je správny?
  • Kedy sa ešte jedná o odtieň RAL a kedy už nie?
  • Kto je schopný pomôcť v prípade sporu?

Odpoveď na tieto otázky je nasledujúca:

Pre porovnanie vernosti odtieňov musí byť použitý originálny register odtieňov RAL 840 HR alebo 841 GL, kde je každý odtieň priradený určitému číslu na farebnej osi. Použitie iných vzorkovnic (Vejárov RAL, vzorkovnic pre reklamné účely, privátnych vzorkovníc výrobcov, atď.) nie je možné pre kontrolu vernosti odtieňov RAL použiť. Pretože odtiene RAL môžu byť použité kýmkoľvek pre akýkoľvek účel, RAL považuje za nemožné, aby kontroloval všetky výrobky vyrobené v odtieňoch RAL. Z tohto dôvodu RAL nepredpisuje žiadne povolené odchýlky od odtieňov, pretože tieto sú súčasťou najrôznejších obchodných a technických špecifikácií a môžu sa pohybovať vo veľmi širokom pásme výrobok od výrobku. V prípade zreteľne nezodpovedajúcich dodávok môže rozhodnúť len znalec v odbore kolorimetrie.

Prečo vznikajú problémy u metalických farieb RAL 9006 a RAL 9007?

Oba tieto farebné odtiene sú súčasťou kolekcie CLASSIC RAL 840-HR. Jedná sa preto o bežne používané odtiene v priemysle a stavebníctve.

Existuje jeden hlavný rozdiel medzi odtieňmi RAL 9006 a 9007 a ostatnými 211 odtieňmi z kolekcie RAL CLASSIC 840 HR. Ostatné odtiene sú krycie farby. Pri akéjkoľvek ďalšej reprodukcii môžu byť vyrobené v rámci veľmi úzkej tolerancie. To neplatí pre odtiene RAL 9006 a RAL 9007.

Oba odtiene majú svôj pôvod v programe antikoróznej ochrany nemeckých železníc. Boli záväzné pre nátery oceľových konštrukcií (stanica, mosty, strechy, atď.). Obdobnú funkciu plnili pri vojenskom letectve a námorníctve. Nikdy nebolo predpokladané ich použitie pre dekoratívne účely. RAL 9006 je vyrábaná pre použitie práškového hliníka a RAL 9007 je náter obsahujúci železnú sľudu v štruktúre s malým množstvom hliníkového prachu.

Nemecké železnice zaregistrovali všetky odtiene, ktoré používali ako odtiene RAL s cieľom umožniť odvolávku na tieto odtiene pri objednávkach. Odtiene RAL 9006 a 9007 boli používané trhom pre definíciu požiadavky na odtieň, aj napriek tomu že neexistoval jednotný štandard pre tieto odtiene. Naviac, oba odtiene obvykle vyžadujú vrchný náter bezfarebným lakom, aby ich bolo možné použiť na dekoratívne účely.

Problémy sa často vyskytujú pri špecifikácii RAL 9006 a RAL 9007 a kombinácii rôznych typov náterových hmôt (napr.bežná náterová hmota a prášková farba). Výsledný vzhľad rovnako závisí na jemnosti rozmletia pigmentov (hliník, železná sľuda), ktoré môžu byť pri rôznych výrobcoch rôzne. Rozdiely sú preto úplne bežné.

Z tohto dôvodu doporučuje RAL použitie odtieňov RAL 9006 a RAL 9007 výhradne pre antikoróznu ochranu a nie pre dekoračné účely.

 

Dajú sa prevádzať farby RAL do iných farebných systémov ako je Munsell, British Standard NCS, atď.?

Previesť farby z jedného farebného systému do iného nie je možné. Dôvodom je to, že farby v každom farebnom systéme sú pevne stanovené a neexistujú v inom systéme. Je možné identifikovať len podobné farby. Toto sa vždy stáva problémom najrôznejších prevodníkov.  V najhoršom prípade farby v prevodníku nemajú takmer nič spoločné s originálnym odtieňom. Jediným možným postupom je preto vlastné porovnanie farebných vzoriek z rôznych vzorkovníc a vlastné rozhodnutie, či porovnávané farby sú v prijateľnej podobe alebo nie. Pokiaľ dodávateľ dodáva výrobok v neoriginálnom odtieni, mal by si vždy vyžiadať dopredu súhlas odberateľa formou odvolávky na vzorkovnicu farieb, s ktorou bude pracovať, alebo zaslaním farebnej vzorky.

Dá sa kúpiť náterová hmota v odtieni RAL priamo od RAL?

Nie, RAL nevyrába ani nepredáva náterové hmoty. RAL je výhradne zameraný na definovanie a štandardizáciu farebných odtieňov, takže je od nej možné kúpiť vzorkovnice farebných odtieňov. Náterovú hmotu v odtieňoch RAL je možné nakúpiť v predajniach farieb od najrôznejších výrobcov, alebo si nechať namiešať odtieň v tónovacích centrách.

Aký je rozdiel medzi radou RAL CLASSIC a RAL DESIGN?

Ral DESIGN predstavuje systém farieb s 1625 odtieňmi. RAL CLASSIC je kolekcia historicky najpoužívanejších farieb s 213 odtieňmi.

Aká je štruktúra kolekcie RAL CLASSIC?

RAL CLASSIC je kolekcia 213 odtieňov. Z nich je 190 bežných farieb, 2 farby metalizované železnou sľudou, 6 pri dennom svelte luminiscenčných farieb a zvyšných 15 sú perlové odtiene. Podmienkou zahrnutia farebného odtieňa do kolekcie je uplatňovanie v štandardoch iných inštitúcií napr.: v štandardoch pre dopravné značenie, bezpečnostné značenie atď.

Ako sú odtiene v kolekcii RAL CLASSIC usporiadané?

Odtiene RAL CLASSIC majú štvormiestne číselné označenie v kombinácii s písmenami RAL (napr.: RAL 1028). Prvá číslica je kódovým označením farebnej skupiny (1:žlté, 2:oranžové, 3:červené, 4:fialové, 5:modré, 6:zelené, 7:šedé, 8:hnedé, 9:biele a čierne odtiene). Zvyšné 3 číslice vyjadrujú poradie v skupine. Farby v kolekcii RAL CLASSIC sú označené aj menom napr.: RAL 3001 “signálna červená”.

Prečo niektoré typy vzorníkov RAL CLASSIC majú 210 a iné 213 odtieňov?

V roku 2010 boli do základnej kolekcie RAL CLASSIC zaradené tri nové odtiene. Tieto odtiene sú RAL 3028- čistá červená, RAL 6037- čistá zelená a RAL 6038 – luminiscenčná zelená. Odtiene boli zaradené ako oficiálne farby používané pre značenie na nemeckých vodných cestách a na základe požiadavky Dopravného technologického centra pre federálne nemecké vodné cesty. Predpokladá sa, že kompetentný orgán pre medzinárodnú štandardizáciu  dopravného značenia na vodných cestách (IALA) príjme tieto farby ako oficiálne pre značenie vodných ciest v najbližšej dobe.

Majú odtiene v systéme RAL DESIGN podobne ako RAL CLASSIC svoje mená?

Nie. Pri 1625 odtieňoch to nie je možné. V systéme RAL DESIGN sú farby usporiadané systematicky vo farebnom priestore CIELab a číslo farby identifikuje miesto farby vo farebnom priestore.

Ako sú odtiene v systéme RAL DESIGN usporiadané?

Farby RAL DESIGN system sú organizované systematicky podľa tónu, jasu a sýtosti(saturácie). Farebné tóny sú zoradené do kruhu podľa postupnosti farebného spektra. Umiestnenie zodpovedá uhlom. Červená sa nachádza na 0° (=360°), žltá na 90°, zelená na 180° a modrá na 270°. Rôzne úrovne jasu, ktoré sú možné u každého farebného tónu sú umiestnené na rôznych úrovniach. Achromatická os prechádza jej stredom. Os zodpovedá merítku jasu. Achromatická os začína 0 zdola čiernou farbou a postupne pokračuje svetlejšími odtieňmi šedej až k hodnote 100 na vrchu. Sýtosť farby zodpovedá jej intenzite. Zvyšuje sa postupne od achromatickej osi smerom k stredu. Jej hodnota ležiaca na achromatickej osi je 0.

Štruktúra RAL DESIGN systému nie je náhodná. Je vypracovaná v súlade s medzinárodne používaným systémom merania farieb zavedeným CIE (Medzinárodná komisia pre osvetlenie) v roku 1976. Vzdialenosti medzi jednotlivými farbami sú definované CIELAB – vzorec pre farebné odchýlky. Metóda je popísaná v DIN 6174. RAL DESIGN systém používa prvé tri číslice pre identifikáciu odtieňa farby H, ďalšia dvojica čísel identifikuje jas L, zatiaľ čo druhý pár identifikuje sýtosť C. Napríklad farba v systéme RAL DESIGN číslo 270 30 20 je tmavo modrá s odtieňom H 270, jasom L 30 a sýtosťou C 20. V tejto súvislosti je treba venovať zvláštnu pozornosť umiestneniu nechromatických odtieňov šedej. Aj napriek tomu že ich odtieň je 0, nie je možné vynechať prvé tri 000, pretože by vznikla zámena so štvormiestnym značením RAL CLASSIC. Napríklad RAL DESIGN odtieň 000 90 00 je odtieň bielej (odtieň H=0, sýtosť C=0).

Sú odtiene RAL CLASSIC zahrnuté v sytéme RAL DESIGN?

Nie, ale RAL CLASSIC uni-farby a pri dennom svetle luminiscenčné farby je možné zobraziť v CIELab farebnom priestore.

Existuje RAL system v digitálnej podobe?

Software RAL DIGITAL 5.0 obsahuje 213 RAL CLASSIC odtieňov, 490 odtieňov RAL EFFECT a rovnako aj 1625 odtieňov RAL DESIGN.

Aké sú podmienky pre zaradenie nových odtieňov do kolekcie RAL 840-HR?
  1. Zaradenie odtieňa musí zodpovedať záujmu širokej verejnosti a odtieň nesmie podliehať móde.
  2. Odtieň musí byť v určitej minimálnej vzdialenosti od ostatných odtieňov.
  3. Odtieň farby musí byť možné vyrobiť pri použití komerčne dostupných pigmentov, ktoré sú považované za bezpečné a ekologicky prijateľné.
  4. Odtieň musí mať – s niekoľko málo výnimkami – dobrú kryciu schopnosť na čiernom a bielom podklade.
  5. Náterovú hmotu v odtieni RAL musí byť možné vyrobiť v prevedení zaručujúcom dobrú odolnosť pri použití v exteriéroch.
Kde sa dajú kúpiť náterové hmoty v odtieňoch RAL?

Najrozšírenejšia farebná škála je RAL CLASSIC. Takmer všetci výrobcovia vrátane tuzemských, ponúkajú niektoré výrobky v odtieňoch RAL CLASSIC. Receptúry pre tónovanie RAL CLASSIC sú zahrnuté v programovom vybavení všetkých tónovacích automatov, schopných tónovať rozpúšťadlové náterové hmoty. Farebná škála RAL EFFECT si zatiaľ nachádza svoje miesto na trhu, ale rad výrobcov je schopných už v tejto farebnej škále pripraviť odtieň na tónovacom automate.